úterý, ledna 10, 2017

Návrh nařízení e-privacy

Komise právě vydala návrh nového nařízení zkráceně označovaného jako e-privacy. Nařízení má nahradit dosavadní směrnici a výrazně rozšiřuje okruh povinných subjektů (už se nebude týkat jen poskytovatelů služeb elektronických komunikací). V návrhu je akcentován princip privacy-by-design a jsou v něm zakotveny i konkrétní nové ochranné instituty.

Plný text viz zde (zatím není k dispozici české znění).

sobota, ledna 07, 2017

Nová rozhodnutí

V této poněkud opožděné povánoční nadílce zajímavých rozhodnutí přinášíme:

- Stanovisko Nejvyššího soudu k užití datových schránek. Plný text stanoviska bude publikován dodatečně, avšak ze schválených právních vět je zřejmé, že Nejvyšší soud následoval ustálenou rozhodovací praxi Ústavního soudu a podání do datové schránky označil za procesní celek (pokud tedy nebude nějaká část podání podepsána zvlášť některým typem elektronického podpisu, bude se podání jako celek považovat za podepsané na základě autentizace držitele datové schránky). Důležitý moment představuje rovněž interpretační pravidlo, dle kterého se, stručně řečeno, jakýkoli procesní úkon učiněný datovou schránkou (včetně úkonu učiněného pověřenou osobou) má automaticky považovat za úkon držitele datové schránky. Stanovisko je každopádně poměrně rozsáhlé a přináší řadu vyjasnění i do dalších otázek užití datových schránek. O jeho publikaci v plném znění budeme obratem informovat.
Právní věty schváleného stanoviska viz zde.

- Rozhodnutí Soudního dvora ohledně souladu uchovávání provozních a lokalizačních údajů s Lisabonskou smlouvou. Komentátoři se nyní dohadují o tom, jaký význam má formulace "která za účelem boje proti trestné činnosti stanoví plošné a nerozlišující uchovávání veškerých provozních a lokalizačních údajů všech účastníků a registrovaných a uživatelů, které se vztahuje na veškeré prostředky elektronické komunikace". Pojem "nerozlišující" totiž dává dojem, že se vztahuje k charakteristikám subjektu - v odůvodnění se však mimo jiné uvádí, že "[t]akové vymezení lze zajistit prostřednictvím zeměpisného kritéria."
Plný text rozhodnutí viz zde.

- Rozhodnutí Soudního dvora týkající se místní příslušnosti pro civilní nároky při on-line prodeji zboží. Soudní dvůr v tomto případě rozhodl o tom, že zápurčí žaloba proti nabízení zboží v rozporu s dohodami omezujícími prodej (typicky distribuční smlouvy omezující v souladu se soutěžním právem distributory v dosahu jejich aktivit) může být uplatněna též u soudu ve státě, který takové dohody dle svého práva chrání.
Plný text rozhodnutí viz zde.

- Rozhodnutí Tribunálu v otázce registrace 3D tvaru čokolády Kit Kat jako ochranné známky EU. Tribunál v tomto případě rozhodl v tom smyslu, že nestačí, pokud je rozlišovací charakter navrhované známky prokázán jen v některých členských státech (byť jejich obyvatelstvo tvoří 90% procent populace EU).
Plný text rozhodnutí (není zatím k dispozici český překlad) viz zde.

úterý, prosince 20, 2016

Pozvánka na 7. vědecké kolokvium Právo ICT

Ústav práva a technologií zve na 7. vědecké kolokvium Právo ICT.

Setkání se bude konat 30. ledna 2017 od 14:00 na PrF MU v místnosti 110.

Program a přihlašovací formulář viz zde.

čtvrtek, prosince 01, 2016

Uber - předběžná otázka


K Soudnímu dvoru dorazila předběžná otázka ohledně kvalifikace služeb poskytovaných aplikací UBER.

Plný text předběžné otázky viz zde.

Yale - program resident fellows

Yale Law School právě vypisuje výzkumné rezidentury (resident fellows) v oblasti ICT práva a humanitních věd. Rezidentura sestává z podpory cestovních výdajů a solidního stipendia na jeden rok.

Více informací a náležitosti přihlášky viz zde.

pondělí, listopadu 21, 2016

Doručování do "nepříslušné" DS

Nejvyšší soud pokročil v zaplňování pravých mezer zákonné úpravy DS, když se v aktuálním rozhodnutí vyjádřil k doručování do DS subjektům, které mají zřízeno více DS. Soud pragmaticky považuje faktické doručení do "nepříslušné" DS za perfektní, zatímco doručení na fikci označil za neúčinné.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Šedý dovoz léků a právo na informace (ESLP a SDEU)

V tomto postu představujeme dvě aktuální rozhodnutí. V prvním z nich se SDEU vyjádřil k otázce šedého dovozu a přebalování léků - přestože rozhodnutí vypadá na první pohled restriktivně, umožnil soud šedý dovoz a prodej přebalených léků pod původními ochrannými známkami za předpokladu, že dovozce prokáže umístění dovezeného léku na jinak omezený trh (omezení se v tomto případě týkalo nedostupnosti léku v balení určité velikosti).
Druhé rozhodnutí vydal ESLP a týká se práva na informace. ESLP dospěl k závěru, že za specifických okolností může být právo na informace podřazeno pod čl. 10 úmluvy. Rozhodnutí je částečně kontroverzní vzhledem k okolnostem případu - jedná se ale každopádně o významný posun ve vnímání subsumpčních podmínek čl. 10 vzhledem k informačním právům člověka, která v době přijetí úmluvy nebyla ještě plně identifikována (tj. nebyla ani explicitně uvedena v úmluvě).

Rozhodnutí SDEU viz zde.
Rozhodnutí ESLP viz zde.

sobota, listopadu 12, 2016

Dvě nová rozhodnutí SDEU

V tomto příspěvku přinášíme dvě nová rozhodnutí Soudního dvora. První rozhodnutí se týká práva knihoven půjčovat e-knihy - Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že právo půjčovat rozmnoženiny literárních autorských děl zahrnuje též rozmnoženiny v digitální podobě.
Druhý rozhodnutím zrušil Soudní dvůr předchozí rozsudek Tribunálu týkající se způsobilosti 3-D tvaru Rubikovy kostky ke známkoprávní ochraně.

Rozhodnutí k otázce půjčování e-knih viz zde.
Rozhodnutí ke známkoprávní ochraně tvaru Rubikovy kostky viz zde.

čtvrtek, října 27, 2016

Další rozhodnutí k prodeji software z druhé ruky - C‑166/15

Soudní dvůr vydal druhé rozhodnutí k prodeji software z druhé ruky. Po případu UsedSoft se v tomto případě týkala předběžná otázka prodeje záložní kopie. Na rozdíl od extenzivního přístupu k výkladu pojmu hmotného nosiče byl v tomto případě Soudní dvůr naopak restriktivní, když vyčerpání práv resp. možnost dalšího prodeje vztáhnul pouze na originální nosič. Rozhodnutí je samo o sobě logické - ukazuje však ve výsledku na slabé stránky interpretace v případě UsedSoft (konkrétně na paradox hmotného nosiče dat).

Plný text rozhodnutí C‑166/15 viz zde.