čtvrtek, prosince 01, 2016

Uber - předběžná otázka


K Soudnímu dvoru dorazila předběžná otázka ohledně kvalifikace služeb poskytovaných aplikací UBER.

Plný text předběžné otázky viz zde.

Yale - program resident fellows

Yale Law School právě vypisuje výzkumné rezidentury (resident fellows) v oblasti ICT práva a humanitních věd. Rezidentura sestává z podpory cestovních výdajů a solidního stipendia na jeden rok.

Více informací a náležitosti přihlášky viz zde.

pondělí, listopadu 21, 2016

Doručování do "nepříslušné" DS

Nejvyšší soud pokročil v zaplňování pravých mezer zákonné úpravy DS, když se v aktuálním rozhodnutí vyjádřil k doručování do DS subjektům, které mají zřízeno více DS. Soud pragmaticky považuje faktické doručení do "nepříslušné" DS za perfektní, zatímco doručení na fikci označil za neúčinné.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Šedý dovoz léků a právo na informace (ESLP a SDEU)

V tomto postu představujeme dvě aktuální rozhodnutí. V prvním z nich se SDEU vyjádřil k otázce šedého dovozu a přebalování léků - přestože rozhodnutí vypadá na první pohled restriktivně, umožnil soud šedý dovoz a prodej přebalených léků pod původními ochrannými známkami za předpokladu, že dovozce prokáže umístění dovezeného léku na jinak omezený trh (omezení se v tomto případě týkalo nedostupnosti léku v balení určité velikosti).
Druhé rozhodnutí vydal ESLP a týká se práva na informace. ESLP dospěl k závěru, že za specifických okolností může být právo na informace podřazeno pod čl. 10 úmluvy. Rozhodnutí je částečně kontroverzní vzhledem k okolnostem případu - jedná se ale každopádně o významný posun ve vnímání subsumpčních podmínek čl. 10 vzhledem k informačním právům člověka, která v době přijetí úmluvy nebyla ještě plně identifikována (tj. nebyla ani explicitně uvedena v úmluvě).

Rozhodnutí SDEU viz zde.
Rozhodnutí ESLP viz zde.

sobota, listopadu 12, 2016

Dvě nová rozhodnutí SDEU

V tomto příspěvku přinášíme dvě nová rozhodnutí Soudního dvora. První rozhodnutí se týká práva knihoven půjčovat e-knihy - Soudní dvůr v tomto případě konstatoval, že právo půjčovat rozmnoženiny literárních autorských děl zahrnuje též rozmnoženiny v digitální podobě.
Druhý rozhodnutím zrušil Soudní dvůr předchozí rozsudek Tribunálu týkající se způsobilosti 3-D tvaru Rubikovy kostky ke známkoprávní ochraně.

Rozhodnutí k otázce půjčování e-knih viz zde.
Rozhodnutí ke známkoprávní ochraně tvaru Rubikovy kostky viz zde.

čtvrtek, října 27, 2016

Další rozhodnutí k prodeji software z druhé ruky - C‑166/15

Soudní dvůr vydal druhé rozhodnutí k prodeji software z druhé ruky. Po případu UsedSoft se v tomto případě týkala předběžná otázka prodeje záložní kopie. Na rozdíl od extenzivního přístupu k výkladu pojmu hmotného nosiče byl v tomto případě Soudní dvůr naopak restriktivní, když vyčerpání práv resp. možnost dalšího prodeje vztáhnul pouze na originální nosič. Rozhodnutí je samo o sobě logické - ukazuje však ve výsledku na slabé stránky interpretace v případě UsedSoft (konkrétně na paradox hmotného nosiče dat).

Plný text rozhodnutí C‑166/15 viz zde.

pátek, října 21, 2016

První komentáře k případu Breyer

Objevily se první komentáře k čerstvě rozhodnutému případu Breyer. Zatímco novinové články si všímají především kvalifikace dynamické IP adresy jako osobního údaje, zabývají se odborné komentáře důležitějším aspektem rozhodnutí Soudního dvora spočívajícím v subjektivním identifikačním potenciálu. Soudní dvůr se totiž zde poprvé nezabýval otázkou objektivní interpretace pojmu osobního údaje, ale kvalifikací dat ve vztahu ke konkrétnímu správci nebo zpracovateli osobních údajů resp. jeho možnostem identifikovat jednotlivé subjekty.


Plný text rozhodnutí viz zde.
Jeden z první komentářů publikovaný na serveru The Register viz zde.

sobota, října 15, 2016

Přehledový materiál k právní úpravě ochrany osobních údajů ve světě

Bloomberg Law nabízí na svých stránkách po zadání registračních údajů ke stažení stručný přehledový materiál, který na 76 stranách přináší informace o aktuální podobě právní úpravy ochrany osobních údajů v 61 zemích. Prakticky zaměřený text je dělený na čtyři kapitoly zaměřené na evropské státy ležící mimo Evropský hospodářský prostor, Asii a a Pacifik, západní polokouli (Latinská Amerika, Karibik a Kanada) a Afriku a Blízký východ.
K dostání je na této adrese.

čtvrtek, října 13, 2016

Novinky - Právnický podzim, CyberOrient, Digital Icons a slyšení Samsung v. Apple

V rámci tohoto postu přinášíme několik novinek:

Příští týden se na PrF MU uskuteční 12. ročník tradiční konference Právnický podzim.
Program viz zde. Přihlašovací formulář viz zde.

Právě vyšla nová čísla dvou zajímavých sociálně-vědních časopisů věnovaných problematice informační společnosti.
Nové číslo CyberOrient viz zde.
Nové číslo DigitalIcons viz zde.

Americký Nejvyšší soud publikoval přepis ze slyšení stran v případu Samsung proti Apple. Jsou v něm zachycena vyjádření stran a text obsahuje několik zásadních kritických myšlenek (např. argumentaci proti způsobu kalkukace náhrad u komplexních technologií).
Plý text v .pdf viz zde.