pátek, října 21, 2016

První komentáře k případu Breyer

Objevily se první komentáře k čerstvě rozhodnutému případu Breyer. Zatímco novinové články si všímají především kvalifikace dynamické IP adresy jako osobního údaje, zabývají se odborné komentáře důležitějším aspektem rozhodnutí Soudního dvora spočívajícím v subjektivním identifikačním potenciálu. Soudní dvůr se totiž zde poprvé nezabýval otázkou objektivní interpretace pojmu osobního údaje, ale kvalifikací dat ve vztahu ke konkrétnímu správci nebo zpracovateli osobních údajů resp. jeho možnostem identifikovat jednotlivé subjekty.


Plný text rozhodnutí viz zde.
Jeden z první komentářů publikovaný na serveru The Register viz zde.

sobota, října 15, 2016

Přehledový materiál k právní úpravě ochrany osobních údajů ve světě

Bloomberg Law nabízí na svých stránkách po zadání registračních údajů ke stažení stručný přehledový materiál, který na 76 stranách přináší informace o aktuální podobě právní úpravy ochrany osobních údajů v 61 zemích. Prakticky zaměřený text je dělený na čtyři kapitoly zaměřené na evropské státy ležící mimo Evropský hospodářský prostor, Asii a a Pacifik, západní polokouli (Latinská Amerika, Karibik a Kanada) a Afriku a Blízký východ.
K dostání je na této adrese.

čtvrtek, října 13, 2016

Novinky - Právnický podzim, CyberOrient, Digital Icons a slyšení Samsung v. Apple

V rámci tohoto postu přinášíme několik novinek:

Příští týden se na PrF MU uskuteční 12. ročník tradiční konference Právnický podzim.
Program viz zde. Přihlašovací formulář viz zde.

Právě vyšla nová čísla dvou zajímavých sociálně-vědních časopisů věnovaných problematice informační společnosti.
Nové číslo CyberOrient viz zde.
Nové číslo DigitalIcons viz zde.

Americký Nejvyšší soud publikoval přepis ze slyšení stran v případu Samsung proti Apple. Jsou v něm zachycena vyjádření stran a text obsahuje několik zásadních kritických myšlenek (např. argumentaci proti způsobu kalkukace náhrad u komplexních technologií).
Plý text v .pdf viz zde.

středa, října 05, 2016

Nová stanoviska generálního advokáta

Generální advokát Michal Bobek aktuálně aktuálně vydal stanoviska hned ve dvou věcech souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi. Případ Typke se týká práva na informace a úzce souvisí se sui generis ochranou databází (jednou z interpretačních otázek zde byl pojem vytvoření nového dokumentu a generální advokát zde vyšel z doktríny podstatného vkladu práv sui generis).
Druhé stanovisko se týká případu BAWAG, kde hlavní otázkou je interpretace pojmu "trvanlivé médium" pro účely ustanovení požadujících předání informací o finančních službách klientům finančních institucí. Jedná se zde o praktickou aplikaci Lévyho metody virtualizace. Ve stanovisku to není explicitně uvedeno, ale myšlenkově a argumentačně navazuje na dřívější praxi Soudního dvora ve věci UsedSoft (zejm. v otázce povahy rozmnoženiny vzhledem k vyčerpání práv) a prakticky aplikuje  zásadu rovnosti listin a elektronických dokumentů upravenou nařízením eIDAS.

Plný text stanoviska v případu Typke viz zde.
Plný text stanoviska v případu BAWAG viz zde.

čtvrtek, září 15, 2016

Dvě nová rozhodnutí - Tobias Mc Faden a Ludbeck

Přinášíme dvě aktuální rozhodnutí Soudního dvora.

První se týká odpovědnosti podnikatele umožňujícímu zákazníkům přístup k internetu přes wifi - Soudní dvůr zde dle očekávání konstatoval limitaci odpovědnosti a neexistenci prevenční povinnosti takového ISP. V odst. 6 se Soudní dvůr kladně vyjádřil k možnosti uložit ISP blokování určitých cílových míst - to však pouze za předpokladu, že "má tento poskytovatel možnost volby technických opatření k tomu, aby vyhověl tomuto příkazu, třebaže je tento výběr omezen na jediné opatření spočívající v zabezpečení internetového připojení heslem, pokud jsou tito uživatelé povinni uvést svou totožnost k získání hesla, a nemohou tedy jednat anonymně."
Rozhodnutí není v žádném směru převratné, ale může se díky svému odůvodnění nepřímo projevit v dosavadní německé rozhodovací praxi odpovědnosti poskytovatelů služeb typu hosting resp. v doposud v Německu zaužívané konstrukci odpovědnosti ISP postavené na prevenčních povinnostech.

Plný text rozhodnutí viz zde.

Druhým rozhodnutím potvrdil Tribunál pokutu uloženou za zakázanou soukromoprávní dohodu, kterou se navrhovatel de facto pokusil prodloužit trvání svého patentu.

Plný text rozhodnutí viz zde (rozhodnutí zatím není k dispozici v ČJ).

čtvrtek, září 08, 2016

Nová právní úprava otevřených dat

V pondělí 6. září prezident republiky podepsal návrh zákona, který prošel Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 764, a který krom toho, že je pozměňovacím zákonem k zákonu o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (implementace nařízení eIDAS), obsahuje novelu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ta přináší legislativní zakotvení otevřených dat, jakožto kvalifikovaného poskytování informací veřejného sektoru zveřejněním.

Rozhodnutí v případu GS Media

Soudní dvůr vydal rozhodnutí v případu GS Media AG, které se týká kvalifikace linku jako formy sdělování díla veřejnosti. Soud byl v tomto případě až překvapivě kreativní, když použil subjektivní kritéria vědomosti a ziskovosti a konstatoval, že posouzení této otázky závisí na tom, “zda byly tyto odkazy poskytnuty nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl na této jiné internetové stránce, nebo zda naopak byly poskytnuty za účelem dosažení zisku, v kterémžto případě musí být taková znalost presumována.”

Plný text rozhodnutí viz zde.

úterý, srpna 02, 2016

Rozhodnutí v případu amazon

Soudní dvůr vydal rozhodnutí ve věci C-191/15 Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl. Předběžná otázka se týkala jurisdikce a rozhodného práva ve sporu o nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách a zpracování osobních údajů. Soudní dvůr zde poněkud slevil ze své dosavadní extenzivní interpretační praxe a trochu omezil v rozletu zájemce o forum shopping na základě rozhodnutí v případech Weltimmo nebo Pinckney. Otázkou je, zda C-191/15 zakládá novou doktrínu a soud se tohoto přístupu bude i nadále držet.

Plný text rozhodnutí viz zde.